دسته بندی -رجب

رجب

اعمال شب سيزدهم ماه رجب

امام صادق(عليه السلام) فرمود: «خداوند به اين امّت سه ماه ارزشمند عطا كرد، كه به امّت هاى قبل نداده...