دسته بندی -اميرالمومنين علیه السلام

مقالات

وارث امامت

شاید در کل روایات، مثل خطابه غدیر نداشته باشیم، چه از نظر محتوا و چه از نظر سندیت. آن قدر محکم و...