دسته بندی -دکلمه

دکلمه

متن دكلمه شماره 10

متن دكلمه شماره 10   كي به هم مي‌رسد اي يار نگاه من و تو؟ نگاشته ها متن دكلمه هان اي امواج...