Friday , 1 August 2014 / جمعه , ۱۰ مرداد ۱۳۹۳

بــرای تــو!

کبوتر دل ما جمعه را مروری کرد/برای آمدنش ندبه غرق شوری کرد/خدا کند برسد جمعه ای که برگویند/ز کعبه آن گل نرگس،عجب! ظهوری کرد

آخرین مطالب