Tuesday , 2 September 2014 / سه شنبه , ۱۱ شهریور ۱۳۹۳

بــرای تــو!

اگر خسته دل و پرغم و دردید اگر خسته و سردید/ اگر هر چه مفاتیح نوشته است به لب زمزمه کردید / بدانید... دوای غمتان غیر رخ یار نباشد، نگردید!

آخرین مطالب