Thursday , 24 July 2014 / پنجشنبه , ۲ مرداد ۱۳۹۳

بــرای تــو!

ای منتظران، بار دگر جمعه رسیده / دلتنگ فرج، وقت خوش ندبه رسیده / در حسرت آن جمعه ام آخر که بگویند/ خورشید علی آمده از کعبه رسیده

آخرین مطالب